اسفند ۵

آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند و آنچه برای خود آرزو می کنی برای دیگران هم ,آرزو, نما

.

goldrule