مهر ۲۳

aa

ارزشمندی انسان با شناخت و باوری که ازخود دارد ، شکوفا می شود . اینکه موقف خود را بداند و در راه کسب آنچه
مایهء شادکامی و آرامش اوست قدم بردارد . آغاز سفری درونی است که از آن با عنوان ,رشد, یاد می شود . هر چه با
خود آشنا تر می شود نیازها و توانایی ها و ضعف ها و البته صفات ویژه و منحصر به فرد خود را بیشتر کشف
میکند.پرورش صفات خوب و رفع مشکلات درونی او . هرکس در هر رتبه و مقام و با هر دانش و رتبه ای که دارد
محاسن ویژه ای دارد که او را از دیگران ممتاز میکند . اما نکته در کشف این صفات است . شناخت فرد از خود به او
آرامش می دهد ولی این جریان در افراد مختلف ، آهنگ متفاوتی دارد . در بعضی تحولات سریع و در بعضی دیگر بطئی و
تدریجی است.هر چه افراد طالب شناخت خود باشند این جریان در آنها سریعتر اتفاق می افتد . البته این یکی از عوامل
مهم است. عوامل دیگر ازقبیل تفاوتهای فردی اعم از : ژنتیکی و فرهنگی و یا تاثیر پیرامون : اعم از دوستان و
خانواده و یا جامعه ، نوع تحصیلات و شرایط کاری هر فردبه نوبهء خود تاثیراتی به این جریان خواهند داشت . افراد
هرچه صادق تر باشند ، مشکلات کمتری در شناخت خود خواهند داشت .اما این جریان آنقدر منفاوت است که حقیقتا الگوی
درستی از آن نمی توان ارائه کرد.

آنچه که میتوان گفت این است که آکاهی داشتن از لزوم شناخت خود و درک تاثیرات عمیق آن در زندگی فردی و اجتماعی
افراد ، کمک شایان توجهی به, پیشگیری, و درمان بسیاری از ,مشکلات روحی, و حتی جسمی افراد می نماید . چرا که تاثیرات مشکلات روحی برجسم غیر قابل انکار است .

با تشکر از آرسس عزیز

عکس از : نیوشا حسینی